Pozemková parcela č. 145/1 v k.ú. Horní Poustevna, obec Dolní Poustevna

Horní Poustevna ( okres Děčín)

Popis nemovitosti

Pozemek, pozemková parcela č. 145/1 o výměře 1082 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, v katastrálním území Horní Poustevna, obec Dolní Poustevna, zapsaný na LV č. 60000. Jedná se o svažitý pozemek, sousedící s hlavní komunikací procházející obcí. Nachází se na něm porosty – listnaté stromy, výškově rozrůzněné, v zápoji, s podrosty, dále náletové křoviny, traviny. Na pozemku je umístěna ocelová rampa na vozidla a 3 tlakové nádrže na propan-butan, ve vlastnictví společnosti Flaga s.r.o. Pozemek je přístupný z komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje. V Územním plánu města Dolní Poustevna je pozemek veden jako plocha sídelní zeleně. V zájmovém území se nachází: - nadzemní síť NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 a její ochranné pásmo, - ochranné pásmo sítě elektronických komunikací ve vlastnictví České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 04084063, - ochranné nebo bezpečnostní pásmo zařízení provozovaného společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451 – konkrétně vodovodní řad DN‹500. Na užívání části pozemku o výměře cca 162 m2, na které jsou umístěny tlakové nádrže, je uzavřena smlouva o nájmu nemovitosti na období do 31. 12. 2028.

datum dražby:

Doporučujeme v okrese Děčín

Makléř této nemovitosti

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí